Порядок надання послуг

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Об’єднання підприємств
“Український мережевий інформаційний центр”

________________ Ю.В. Гончарук
11 січня 2021 року

ПОРЯДОК
надання послуг з видачі звітів за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет та довідок з відомостями про власників веб-сайтів / реєстрантів доменних імен або інформацією про їх встановлення

1. Цей Порядок (далі – Порядок) регламентує процедуру надання Дочірнім підприємством “Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет” Консорціуму “Український центр підтримки номерів і адрес” (далі – Центр компетенції) послуг з видачі звітів за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет та довідок з відомостями про власників веб-сайтів / реєстрантів доменних імен або інформацією про їх встановлення (далі – послуги).

2. В Порядку використовуються терміни та скорочення в такому значенні:

довідка – довідка з відомостями про власника веб-сайту / реєстранта доменного імені або інформацією про його встановлення;

досліджувана веб-сторінка – веб-сторінка у мережі Інтернет, щодо якої було подано та зареєстровано заявку на фіксацію;

заявка на фіксацію – заявка щодо проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінки у мережі Інтернет, що подається заявником через особистий кабінет шляхом зазначення адреси (URL, URI,) веб-сторінки, фіксацію і дослідження якої необхідно здійснити;

заявка на довідку – заявка щодо видачі довідки з відомостями про власника веб-сайту/ реєстранта доменного імені або інформацією про його встановлення, що подається заявником через особистий кабінет шляхом зазначення адреси (URL, URI) веб-сторінки, інформаційне наповнення якої призводить до порушення прав та інтересів заявника або його клієнта, або шляхом зазначення доменного імені, реєстрація або використання якого призводить до такого порушення;

заявник – особа, яка створила особистий кабінет;

звіт – звіт за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки (-ок) у мережі Інтернет;

оператор – представник Центру компетенції, уповноважений на виконання дій, передбачених Порядком;

особистий кабінет – особистий кабінет заявника, через який останній має можливість замовляти послуги та виконувати дії, передбачені Порядком;

паперова заява щодо видачі довідки – паперова заява щодо видачі довідки з відомостями про власника веб-сайту / реєстранта доменного імені або інформацією про його встановлення, яку подає заявник, та яка повинна бути мотивованою та аргументованою, відповідати вимогам законодавства про захист персональних даних;

проект паперової заяви щодо видачі довідки – проект паперової заяви щодо видачі довідки, що автоматично формується в особистому кабінеті за результатами обробки поданої заявки на довідку;

результат фіксації – файл фіксації, що містить відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, сформований у форматі JPG, внаслідок автоматичної обробки поданої заявки на фіксацію, що розміщується в особистому кабінеті заявника для ознайомлення;

Реєстр звітів – Реєстр звітів, підготовлених Центром компетенції, безоплатний онлайн-доступ до якого здійснюється через веб-сайт Центру компетенції за персональними кодами доступу, присвоєними підготовленим звітам, з метою перевірки автентичності їх оригіналів заявниками та третіми особами;

Реєстр довідок – Реєстр довідок, підготовлених Центром компетенції, безоплатний онлайн-доступ до якого здійснюється через веб-сайт Центру компетенції за персональними кодами доступу, присвоєними підготовленим довідкам, з метою перевірки автентичності їх оригіналів заявниками та третіми особами;

файли фіксації – файли, сформовані внаслідок поданої заявки на фіксацію;

формування замовлення щодо видачі звіту (-ів) – здійснюється заявником в особистому кабінеті на підставі поданих ним заявок на фіксацію, під час якого заявник має можливість замовити видачу звіту (-ів) в обсязі базової або комплексної послуги;

формування замовлення щодо видачі довідки (-ок) – здійснюється заявником в особистому кабінеті на підставі поданих ним заявок на довідку, під час якого заявник має можливість замовити видачу однієї або декількох довідок.

3. Цей Порядок затверджується директором Об’єднання підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (далі – ОП УМІЦ) в односторонньому порядку, набирає чинності з дати його затвердження, розміщується на веб-сайті Центру компетенції: https://web-fix.org/ (далі – веб-сайт Центру компетенції) та веб-сайті ОП УМІЦ: http://uanic.net/ (далі – веб-сайт ОП УМІЦ).

Центр компетенції надає послуги, передбачені Порядком, на підставі повноважень, наданих ОП УМІЦ, яким було акредитовано та підтверджено компетентність Центру компетенції в наданні таких послуг, що підтверджується Свідоцтвом про акредитацію. Таке Свідоцтво розміщується на веб-сайті ОП УМІЦ та веб-сайті Центру компетенції.

Прейскурант цін на послуги затверджується директором Центру компетенції та розміщується на веб-сайті Центру компетенції для ознайомлення.

Проекти договорів про надання послуг розміщуються в особистому кабінеті для ознайомлення.

Прейскурант цін на послуги та Порядок є складовою частиною договорів про надання послуг, укладених із заявниками. Засвідчена копія Прейскуранту цін та Порядку в паперовій формі надається на вимогу заявника.

4. Замовлення послуг здійснюється через особистий кабінет, для створення якого необхідно:

1) пройти процедуру реєстрації на веб-сайті Центру компетенції шляхом зазначенням власної адреси електронної пошти та паролю, проходження процедури авторизації. Після чого вхід до особистого кабінету стає можливим та здійснюється заявником за зазначеними ним адресою електронної пошти та персональним паролем.

На цьому етапі заявник має можливість подавати заявки на фіксацію та ознайомлюватись з результатами фіксацій. Для можливості подання заявок на довідки, формування замовлень щодо видачі звіту (-ів), формування замовлень щодо видачі довідки (-ок), необхідно заповнити в особистому кабінеті дані про заявника, які повинні бути точними та достовірними;

2) заповнити дані про заявника:

для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса, адреса для листування, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), адреса електронної пошти, телефон;

для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до законодавства), домашня адреса, адреса для листування, банківські реквізити (номер рахунку у фінансовій установі, її найменування та код), податковий статус, адреса електронної пошти, телефон, факс (за наявності);

для юридичної особи – найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, адреса для листування, банківські реквізити (номер рахунку у фінансовій установі, її найменування та код), податковий статус, інформація про підписанта (прізвище, ім’я, по батькові; посада; документ, яким передбачені повноваження на підписання), код доступу до онлайн-перегляду установчого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності), адреса електронної пошти, телефон, факс (за наявності);

для заявника, що не має статусу юридичної особи –  найменування, ідентифікаційний код (за наявності), найменування та ідентифікаційний код засновника – юридичної особи, місцезнаходження, адреса для листування, банківські реквізити (номер рахунку у фінансовій установі, її найменування та код), податковий статус, інформація про підписанта (прізвище, ім’я, по батькові; посада; документ, яким передбачені повноваження на підписання), код доступу до онлайн-перегляду установчого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за наявності), адреса електронної пошти, телефон, факс (за наявності);

для адвоката –  прізвище, ім’я, по батькові, адреса робочого місця, адреса для листування, номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, банківські реквізити (номер рахунку у фінансовій установі, її найменування та код), податковий статус, адреса електронної пошти, телефон, факс (за наявності);

для патентного повіреного –  прізвище, ім’я, по батькові, адреса робочого місця, адреса для листування, номер і дата видачі свідоцтва патентного повіреного, банківські реквізити (номер рахунку у фінансовій установі, її найменування та код), податковий статус, адреса електронної пошти, телефон, факс (за наявності).

5. Заявник самостійно несе ризик можливих несприятливих для нього наслідків, пов’язаних з втратою або розголошенням персонального паролю для доступу до особистого кабінету.

Інформація про заявника зберігається в його особистому кабінеті. При будь-яких змінах повідомленої інформації заявник повинен самостійно внести  відповідні зміни в його особистому кабінеті до початку формування замовлення послуг.

6. За допомогою особистого кабінету заявник має можливість:

1) подавати заявки на фіксацію;

2) самостійно проводити відеозапис дій на екрані монітору з використанням відділеного браузеру, що дозволяє провести фіксацію і дослідження змісту веб-сторінки, доступ до якої здійснюється заявником із застосуванням персональних логіну та паролю, які не передаються Центру компетенції (електронна пошта, соціальні мережі тощо), а також у разі необхідності відеозапису послідовності перегляду (відкриття, завантаження тощо) певних елементів досліджуваної веб-сторінки з подальшим замовленням звітів за результатами проведення таких дій;

3) ознайомлюватись з результатами фіксацій;

4) формувати замовлення щодо видачі звітів;

5) здійснювати комунікацію з оператором, зокрема, у разі якщо результат фіксації не влаштовує заявника (зміст веб-сторінки в цілому зафіксовано некоректно; не зафіксовано необхідне зображення; веб-сторінка містить рекламний банер, що закриває необхідну інформацію, тощо), або необхідно провести фіксацію змісту веб-сторінки із закритим доступом, завантажити аудіо-, відео-файли або провести їх фіксацію оператором тощо;

6) подавати заявки на довідки;

7) скачувати автоматично сформовані (на підставі поданих заявок на довідки) проекти паперових заяв щодо видачі довідок, та після перевірки правильності їх заповнення і підписання направляти (завантажувати) їх скан-копії для обробки Центром компетенції;

8) формувати замовлення щодо видачі довідок;

9) оплачувати замовлені послуги в режимі онлайн або на підставі виставлених рахунків на оплату;

10) ознайомлюватись зі станом обробки заявок на фіксацію, заявок на довідку, сформованих замовлень послуг та результатами наданих послуг – скан-копіями підготовлених довідок та звітів (включаючи файли фіксації);

11) замовляти видачу дублікатів звітів та довідок.

7. Замовлення послуг здійснюється через особистий кабінет з використанням онлайн-сервісу “WEB-FIX”.

Використання заявником онлайн-сервісу “WEB-FIX” свідчить про його згоду з усіма істотними умовами договору про надання послуг та відсутність претензій до його змісту, а також про його ознайомлення з цим Порядком та Прейскурантом цін на послуги.

8. Оплата за послуги, замовлені відповідно до Порядку, здійснюється у визначені ним строки.

Заявник, що фінансується за рахунок бюджетних коштів, для замовлення послуг має право подати гарантійний лист щодо здійснення ним впродовж 30 днів відповідної оплати (далі – гарантійний лист).

У разі формування замовлення щодо видачі звіту впродовж 30 днів з моменту реєстрації заявки на фіксацію до вартості такого звіту не додається вартість збереження файлів фіксації, а після спливу цього строку –  додається у розмірі, визначеному в Прейскуранті цін на послуги, при виставленні рахунку за видачу звіту.

9. Центр компетенції формує та веде Реєстр звітів та Реєстр довідок.

10. Заявник може замовити видачу звіту в обсязі базової або комплексної послуги (далі – базова або комплексна послуга).

11. Комплексна послуга включає додатково до обсягу базової послуги проведення досліджень за такими параметрами на вибір заявника:

1) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання на елемент, зміст якого завантажується з іншої веб-сторінки у мережі Інтернет за допомогою фреймів (iframe), коду JS або інших технологій, доступних для дослідження;

2) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання на файл (аудіо- / відео- / текстовий / графічний), в тому числі такий, зміст якого завантажуються з іншої веб-сторінки у мережі Інтернет за допомогою коду JS, мови розмітки HTML 5 або інших технологій, доступних для дослідження;

3) наявність або відсутність в структурі веб-сторінки гіперпосилання, за яким здійснюється перехід на іншу веб-сторінку у мережі Інтернет;

4) наявність або відсутність редиректу веб-сайту / веб-сторінки.

12. Послуга з видачі звіту за результатами проведеної фіксації і дослідження змісту веб-сторінки (‑ок) у мережі Інтернет надається в такому порядку:

1) автоматична реєстрація поданих заявок на фіксацію – здійснюється в порядку надходження таких заявок з фіксацією часу та дати їх реєстрації;

2) формування (з фіксацією часу та дати) та збереження файлів фіксації впродовж 3 років з моменту реєстрації заявок на фіксацію, а саме:

файлів фіксації, що містять відображення змісту досліджуваних веб-сторінок, збережених у форматі PNG, JPG та PDF;

файлів архівів, що містять: журнали із хронологією запитів/відповідей від браузерів до серверів із досліджуваними веб-сторінками; вихідні коди досліджуваних веб-сторінок; файли, що є складовими частинами веб-сторінок, у тому числі завантажені з інших Інтернет-ресурсів;

файлів, сформованих внаслідок проведення досліджень за додатковими параметрами;

3) розміщення (впродовж 5 хвилин після реєстрації заявки на фіксацію) в особистому кабінеті результату фіксації для ознайомлення – на строк 30 днів з моменту реєстрації заявки на фіксацію, та поновлення оператором доступу до такого результату фіксації за окремою заявкою, поданою заявником у зручній для нього формі (телефон, електронна пошта);

4) формування замовлення щодо видачі звіту;

5) виставлення рахунку на оплату за видачу звіту;

6) оплата заявником рахунку за видачу звіту / надання гарантійного листа;

7) підготовка та видача звіту впродовж 5 робочих днів з дати отримання гарантійного листа / оплати за послугу;

8) забезпечення онлайн-доступу до скан-копії звіту впродовж 3 років з дати підготовки такого звіту: в Реєстрі звітів (за персональним кодом доступу, присвоєним звіту) та в особистому кабінеті (разом із файлами фіксації).

13. Звіт в обсязі базової послуги включає наступне:

1) дата реєстрації заявки на фіксацію та інформація про заявника (додатково про клієнта заявника – за наявності): для фізичної особи, фізичної особи-підприємця та адвоката – прізвище, ім’я, по батькові; для юридичної особи та заявника, що не має статусу юридичної особи –  найменування;

2) адреса досліджуваної веб-сторінки, “id” фіксації, час фіксації та дослідження такої веб-сторінки;

3) інформація за результатами проведеної перевірки веб-сайту, який включає досліджувану веб-сторінку:

доменне ім’я та доступність за ним веб-сайту для публічного використання у мережі Інтернет;

дата та час реєстрації доменного імені, дата внесення останніх змін, дата та час завершення строку реєстрації доменного імені;

DNS-сервер (-и);

дані про реєстратора доменного імені: для юридичних осіб – найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, адреса для листування, веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс; для фізичних осіб-підприємців – прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса, адреса для листування, веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс;

дані про реєстранта доменного імені: найменування / прізвище, ім’я, по батькові, адреса місцезнаходження, веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс;

IР-адреса, якій/яким відповідає доменне ім’я;

дані про хостинг-провайдера: найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, адреса для листування, веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс;

доступність сервера;

тип сервера;

достовірність/точність відображення змісту досліджуваної веб-сторінки в браузері Google Chrome.

13.1. Звіт містить інформацію, що перебуває у відкритому доступі в службі WHOIS.

13.2. Додатками до звіту в обсязі базової послуги є:

1) роздруківка файлу фіксації, збереженого у форматі PDF, що містить відображення змісту досліджуваної веб-сторінки;

2) цифровий носій типу CD-R або DVD-R (із зазначенням його серійного номера) або USB-флеш-накопичувач, який містить:

файли фіксації, збережені у форматах PNG, JPG та PDF, що містять  відображення змісту досліджуваної веб-сторінки;

файли архіву, який містить: журнал із хронологією запитів/відповідей від браузера до сервера із досліджуваною веб-сторінкою; вихідний код досліджуваної веб-сторінки; файли, що є складовою частиною веб-сторінки, у тому числі завантажені з інших Інтернет ресурсів;

3) копія Свідоцтва про акредитацію.

14. Звіт в обсязі комплексної послуги включає крім інформації, передбаченої для звіту в обсязі базової послуги, інформацію, визначену підпунктами 14.1 – 14.6 Порядку.

14.1. При проведенні дослідження за параметром, визначеним підпунктом 1 пункту 11 Порядку, звіт також включає інформацію, визначену підпунктом 3 пункту 13 Порядку за результатами перевірки веб-сайту, який включає досліджувану веб-сторінку, з якої завантажується зміст досліджуваного елемента.

Додатками до такого звіту є:

1) роздруківка файлу фіксації, збереженого у форматі PDF, що містить відображення змісту досліджуваної веб-сторінки;

2) цифровий носій типу CD-R або DVD-R (із зазначенням його серійного номера) або USB-флеш-накопичувач, який містить:

файли фіксації, збережені у форматах PNG, JPG та PDF, що містять  відображення змісту досліджуваної веб-сторінки;

файли архіву, що містить: журнал із хронологією запитів/відповідей від браузера до сервера із досліджуваною веб-сторінкою; вихідний код досліджуваної веб-сторінки; файли, що є складовою частиною веб-сторінки, у тому числі завантажені з інших Інтернет ресурсів;

3) копія Свідоцтва про акредитацію.

14.2. При проведенні дослідження за параметром, визначеним підпунктом 2 пункту 11 Порядку, звіт також включає інформацію, визначену підпунктом 3 пункту 13 Порядку за результатами перевірки веб-сайту, який включає досліджувану веб-сторінку з якої завантажується зміст досліджуваного файлу (аудіо- / відео- / текстового / графічного).

Додатками до такого звіту є:

1) роздруківка файлу фіксації, збереженого у форматі PDF, що містить відображення змісту досліджуваної веб-сторінки;

2) роздруківка файлу фіксації, збереженого у форматі PDF, що містить відображення змісту текстового / графічного файлу – у разі, якщо зміст такого файлу відображається лише при його відкритті (завантаженні) на досліджуваній веб-сторінці;

3) цифровий носій типу CD-R або DVD-R (із зазначенням його серійного номера) або USB-флеш-накопичувач, який містить:

файли фіксації, збережені у форматах PNG, JPG та PDF, що містять  відображення змісту досліджуваної (-их) веб-сторінки (-ок);

запис досліджуваного аудіо-, відео- файлу;

файли фіксації, збережені у форматах PNG, JPG та PDF, що містять відображення змісту текстового / графічного файлу – у разі, якщо зміст такого файлу відображається лише при його відкритті (завантаженні) на досліджуваній веб-сторінці;

файли архівів, що містять: журнали із хронологією запитів/відповідей від браузерів до серверів із досліджуваними веб-сторінками; вихідні коди досліджуваних веб-сторінок; файли, що є складовими частинами веб-сторінок, у тому числі завантажені з інших Інтернет-ресурсів;

4) копія Свідоцтва про акредитацію.

14.3. При проведенні дослідження за параметром, визначеним підпунктом 3 пункту 11 Порядку, звіт також включає інформацію, визначену підпунктом 3 пункту 13 Порядку за результатами перевірки веб-сайту, який включає досліджувану веб-сторінку, на яку здійснюється перехід.

Додатками до такого звіту є:

1) роздруківка файлу фіксації, збереженого у форматі PDF, що містить відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, з якої здійснюється перехід;

2) роздруківка файлу фіксації, збереженого у форматі PDF, що містить відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, на яку здійснюється перехід;

3) цифровий носій типу CD-R або DVD-R (із зазначенням його серійного номера) або USB-флеш-накопичувач, який містить:

файли фіксації, збережені у форматах PNG, JPG та PDF, що містять  відображення змісту досліджуваних веб-сторінок;

файли архівів, що містять: журнали із хронологією запитів/відповідей від браузерів до серверів із досліджуваними веб-сторінками; вихідні коди досліджуваних веб-сторінок; файли, що є складовими частинами веб-сторінок, у тому числі завантажені з інших Інтернет-ресурсів;

4) копія Свідоцтва про акредитацію.

14.4. При проведенні дослідження за параметром, визначеним підпунктом 4 пункту 11 Порядку, звіт також включає інформацію, визначену підпунктом 3 пункту 13 Порядку за результатами перевірки веб-сайту з якого / веб-сторінки з якої встановлено редирект.

Додатками до такого звіту є:

1) роздруківка файлу фіксації, збереженого у форматі PDF, що містить відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, на яку налаштовано редирект;

2) цифровий носій типу CD-R або DVD-R (із зазначенням його серійного номера) або USB-флеш-накопичувач, який містить:

файли фіксації, збережені у форматах PNG, JPG та PDF, що містять  відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, на яку налаштовано редирект;

файли архівів, що містять: журнали із хронологією запитів/відповідей від браузерів до серверів із досліджуваними веб-сторінками; вихідні коди досліджуваних веб-сторінок; файли, що є складовими частинами веб-сторінок, у тому числі завантажені з інших Інтернет-ресурсів;

3) копія Свідоцтва про акредитацію.

14.5. Додатком до звіту, виданого внаслідок проведеного заявником відеозапису його дій на екрані монітору з використанням відділеного браузеру, є цифровий носій типу CD-R або DVD‑R (із зазначенням його серійного номера) або USB-флеш-накопичувач, що містить відео-файл із записом таких дій заявника на екрані монітору.

15. Звіт оформляється в паперовій формі на бланку Центру компетенції, підписується його директором та засвідчуються відбитком печатки Центру компетенції. Після цього звіт прошивається разом з додатками, оформленими в паперовій формі, скріплюється печаткою Центру компетенції на зворотному боці останньої сторінки та видається заявнику.

Звіт разом з додатками до нього, збереженими в цифровій формі, зберігається Центром компетенції впродовж 3 років з дати його підготовки.

Звіт може бути виданий повторно при отриманні до спливу строку його збереження гарантійного листа / оплати за таку послугу.

16. Технічними особливостями проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет з використанням онлайн-сервісу “WEB-FIX” є:

1) автоматичне формування файлів фіксації;

2) відображення результату фіксації в особистому кабінеті для попереднього ознайомлення;

3) формування у форматі PDF файлу фіксації, що містить відображення змісту досліджуваної веб-сторінки, супроводжується нанесенням на нього:

спеціального тайм-коду, що складається з дати (числа, місяця, року) та часу фіксації змісту досліджуваної веб-сторінки (години, хвилини, секунди);

логотипу Центру компетенції;

контрольної суми такого файлу;

3) нанесення тайм-коду та контрольної суми архівного файлу, згенерованої за допомогою алгоритму md5, відбувається в автоматичному режимі, що виключає можливість модифікації оригінального змісту досліджуваної веб-сторінки під час її фіксації та дослідження, при збереженні файлів фіксації, а також можливість подальшого внесення змін до таких файлів, що зберігаються.

17. Послуга з видачі довідки надається в такому порядку:

1) автоматична реєстрація поданої заявки на довідку – здійснюється в порядку надходження таких заявок з фіксацією часу та дати їх реєстрації;

2) формування замовлення щодо видачі довідки (-ок);

3) автоматичне формування (на підставі поданої заявки на довідку) проекту паперової заяви щодо видачі довідки, яку заявник повинен скачати, перевірити на правильність заповнення та підписати;

4) завантаження скан-копії підписаної заявником паперової заяви щодо видачі довідки через особистий кабінет для обробки Центром компетенції;

5) подання заявником оригіналу паперової заяви щодо видачі довідки (по кожному веб-сайту / доменному імені) до Центру компетенції;

6) виставлення рахунку на оплату за видачу довідки;

7) оплата заявником рахунку за видачу довідки / надання гарантійного листа;

8) підготовка та видача довідки впродовж 10 робочих днів з дати отримання гарантійного листа / оплати за послугу, але не раніше дати отримання оригіналу підписаної паперової заяви щодо видачі довідки та підтвердження особи заявника;

9) забезпечення онлайн-доступу до скан-копії довідки впродовж 3 років з дати підготовки такої довідки: в Реєстрі довідок (за персональним кодом доступу, присвоєним довідці) та в особистому кабінеті.

18. Довідка включає наступну інформацію:

1) назва доменного імені;

2) доступність за доменним іменем веб-сайту для публічного використання у мережі Інтернет;

3) дата та час реєстрації доменного імені, дата внесення останніх змін, дата та час завершення строку реєстрації доменного імені;

4) DNS-сервер (-и);

5) дані про реєстратора доменного імені: для юридичних осіб – найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, адреса для листування, веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс; для фізичних осіб-підприємців – прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса, фактична адреса (адреса для листування), веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс

6) дані про реєстранта доменного імені: найменування / прізвище, ім’я, по батькові, адреса місцезнаходження, веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс;

7) IР-адреса, якій/яким відповідає доменне ім’я;

8) дані про хостинг-провайдера: найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, адреса для листування, веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс;

9) доступність сервера;

10) тип сервера;

11) інформація про публічний домен, в якому зареєстровано доменне ім’я;

12) інформація про суб’єктів, які відповідно до законодавства можуть бути власниками веб-сайту (реєстрант, отримувач послуг хостингу, володілець облікового запису);

13) інформація про суб’єкта, від імені якого здійснюється інформаційна / господарська діяльність через веб-сайт, зокрема, наявна контактна інформація про нього на веб-сайті (найменування / прізвище, ім’я, по батькові, адреса місцезнаходження, адреса електронної пошти, телефон, факс тощо);

14) інформація про співставлення даних, розміщених на веб-сайті, з даними державних реєстрів, що перебувають у відкритому доступі;

15) відомості про власника веб-сайту / реєстранта доменного імені (при можливості їх встановлення в досудовому порядку з урахуванням вимог законодавства щодо захисту персональних даних) або інформація про його встановлення (при неможливості їх встановлення в досудовому порядку з урахуванням вимог законодавства щодо захисту персональних даних).

Інформація, визначена у підпунктах 7 – 10 цього пункту Порядку, міститься у довідці у разі встановлення доступності за досліджуваним доменним іменем веб-сайту для публічного використання у мережі Інтернет.

В залежності від мети отримання довідки при її підготовці може проводитись: дослідження автентичності даних в службі WHOIS; дослідження інших доменних імен, які використовуються тим самим реєстрантом доменного імені; оцінка надійності джерел інформації; пошук даних про реєстранта доменного імені / власника веб-сайту в різних джерелах інформації; здійснення порівняння даних, пошук альтернативних джерел інформації тощо.

Заявник може замовити видачу довідки з відомостями станом на:

1) дату видачі; або

2) дату видачі та дату порушення прав (в режимі зворотнього часу) – з метою встановлення власника веб-сайту / реєстранта доменного імені, зокрема, станом на дату правопорушення (у разі якщо після дати правопорушення були внесені зміни щодо доменного імені в службі WHOIS).

19. Довідка оформляється в паперовій формі на бланку Центру компетенції, підписується його директором та засвідчуються відбитком печатки Центру компетенції. Після цього така довідка прошивається разом з копією Свідоцтва про акредитацію, скріплюється печаткою Центру компетенції на зворотному боці останньої сторінки та видається заявнику.

Довідка в цифровій формі зберігається Центром компетенції впродовж 3 років з дати її підготовки.

Довідка може бути видана повторно при отриманні до спливу строку її збереження гарантійного листа / оплати за таку послугу.

20. Звіт може бути використаний в якості офіційного письмового та електронного доказу про фіксацію факту розміщення певного об’єкту, інформації тощо в мережі Інтернет (далі – контент) станом на певний момент часу, з метою:

1) забезпечення можливості захисту прав та інтересів у разі подальшого знищення, пошкодження, модифікації та блокування доступу до контенту, розміщення якого порушує права та інтереси заявника / його клієнта;

2) формування доказів розміщення контенту, власником та/або автором якого є заявник / його клієнт.

Довідка може бути використана в якості офіційного письмового доказу для встановлення належного відповідача.

21. Звіт та довідка можуть бути використані при виникненні таких видів правопорушень прав осіб у мережі Інтернет, як:

1) поширення недостовірної інформації, що призводить до порушення права фізичної особи на честь та гідність, фізичної та юридичної особи на ділову репутацію;

2) незаконне використання об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), комерційних (фірмових) найменувань, об’єктів авторського права і суміжних прав тощо;

3) недобросовісне використання доменного імені, що відтворює або імітує торговельну марку (знак для товарів і послуг), комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення, ім’я відомої в Україні та (або) в світі особи, назву відомого в Україні та (або) в світі твору, раніше зареєстроване доменне ім’я;

4) фальсифікація продукції та/або її незаконний продаж.

22. Дія цього Порядку поширюється на правовідносини, що виникли до моменту його затвердження, а саме з 11 квітня 2016 року, та пов’язані із проведенням фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет з використанням онлайн-сервісу “WEB-FIX”.